Huisartsenkring Twente steunt brief TAO aan Zilveren Kruis over centrale inkoop

 
Het kringbestuur heeft besloten de oproep in de brief van de samenwerkende Twentse Apothekers (TAO) aan Zilveren Kruis over hun inkoopbeleid voor hulpmiddelen te steunen. Samen met de apothekers in Twente zien wij door deze keuze van Zilveren Kruis een afkalving van de openbare apotheker met de daaraan verbonden zorgfuncties. Wat ook gevolgen heeft voor de huisartsenpraktijken. Ook landelijk is dit mede op ons verzoek nu door de LHV opgepakt.

Zilveren Kruis schetst een besparing. Echter, wat er niet bij verteld wordt, is dat op lokaal en regionaal niveau de apotheek als schakel in de keten van patiënt-huisarts-thuiszorg-apotheek verwijderd wordt. Juist nu er in gezet wordt op regionale ketenzorg waar de apotheker met zijn/haar team deel vanuit maakt, zorgen dergelijke keuzes ervoor dat de zorg om onder andere deze patiëntengroep verslechtert. Veelal ouder en kwetsbaar. De nu preferente landelijke leveranciers maken geen onderdeel uit van deze lokale en regionale zorgnetwerken.

Zilveren Kruis heeft besloten met ingang van 1 januari 2021 de inkoop van hulpmiddelen geheel buiten de plaatselijke apotheek om te gaan regelen. Sterker nog, de openbare apotheek mag hier effectief geen rol meer in vervullen en is dus letterlijk buiten spel gezet.

Afgelopen jaren werden de hulpmiddelen al vaak landelijk aanbesteed, echter konden de openbare apothekers vaak nog als onderaannemer functioneren en was, voor de patiënt en andere zorgverleners, de apotheek nog vaak het aanspreekpunt. Het leek er even op dat dit in het geval van Zilveren Kruis Achmea ook zou gaan gebeuren. Het blijkt nu dat dit niet het geval is. Dit houdt dus per 1 januari 2021 op. Dat heeft grote gevolgen voor de lokale samenwerking, waarbij nu een recept van de huisarts zorgt dat de lokale apotheek de patiënt kan voorzien van deze hulpmiddelen en de patiënt daardoor altijd weet dat zijn of haar huisarts en apotheker goed op elkaar ingespeeld hem of haar helpen. Deze samenwerking komt onder grote druk te staan, ergo zal deels verdwijnen.
Onze apotheker mag alleen als niet-gecontracteerde zorgaanbieder nog hulpmiddelen verstrekken. De patiënt zal dan bij hem moeten afrekenen, de rekening zelf moeten indienen en ook niet alles vergoed krijgen. Het betreft hier alle hulpmiddelen zoals katheters, incontinentiemateriaal, diabetesmateriaal, wondmateriaal etc. Dat klinkt misschien niet zo vreselijk erg, maar...

Gevolgen voor de (huis)artsen
Dit gaat per 1-1-2021 ook voor de (huis)artsen het een en ander betekenen. Patiënten zullen vanaf dat moment op zoek moeten naar een andere leverancier. Wij als huisartsen zullen rekening moeten houden met de volgende vragen:

  • Aanvraag van nieuwe recepten door de landelijke leverancier of patiënt
  • Het versturen van de recepten naar de landelijke leverancier, dit kan niet via edifact, maar zal per fax of digitaal portaal moeten. Dit zal per leverancier verschillen en er zijn er meerdere
  • Overzicht wie waar welke zorg van geleverd krijgt
  • Vragen van patiënten met betrekking tot vergoeding van de hulpmiddelenzorg
  • Hoe ziet de spoedzorg eruit voor de patiënt voor deze productgroepen
  • Hoe blijft het dossier compleet? Apotheek krijgt geen terugkoppeling via LSP is de ervaring

Waarschijnlijk heeft Zilveren Kruis er niet over nagedacht dat dit voor ons als huisarts extra werk zal opleveren en dat de zorg om die patiënt heen verder versnipperd wordt. Extra werk bij ons dat ook kosten mee zal brengen.

Onze apothekers zullen vanaf 1 januari 2021 patiënten voor leveringen dan ook naar Zilveren Kruis terugverwijzen.

Als LHV Huisartsenkring Twente kunnen we dan ook slechts één conclusie trekken: Dit beleid van Zilveren Kruis ondermijnt de goede samenwerkende zorg in de regio. Wij zijn als beroepsgroep erg teleurgesteld over deze ontwikkeling. Dit past in onze ogen in het geheel niet in de nieuwe visie op regionale zorg (Regiovisie Twente Beter) en ‘De juiste zorg op de juiste plek’.

Zie ook de berichtgeving in de pers

LHV meldpunt hulpmiddelenbeleid ZK online!
Met ingang van 2021 gaat Zilveren Kruis een ander hulpmiddelen inkoopbeleid voeren. De levering van Diabetes-, Incontinentie- (inclusief katheters), Stoma-, Verbandmiddelen en Voedingspreparaten (kortweg DISVV) wordt ondergebracht bij landelijk leverende groothandels, en niet meer bij apotheken.

Het LHV 7 Kringen overlegteam heeft al in een vroeg stadium, samen met InEen, haar zorgen geuit over de verwachte negatieve effecten van dit beleid op de kwaliteit van zorg (met name in spoedsituaties), het extra werk i.v.m. vragen en de toegenomen administratieve lasten. Ook de wijziging bij selectief (budget) polissen waarbij DISVV hulpmiddelen slechts door één aanbieder per hulpmiddel geleverd mag worden en extramurale farmaceutische zorg via online apotheken, baart ons veel zorgen.

Uit het hele land ontvangen we inmiddels protesten van huisartsen tegen dit beleid. Waarmee lokale structuren worden afgebroken, patiënten in verwarring worden gebracht, extra werk en extra administratieve lasten worden veroorzaakt voor huisartsen. Ondanks diverse gesprekken en brieven (o.a. vanuit KNMP, LHV, InEen en V&VN) houdt Zilveren Kruis helaas nog vast aan dit beleid.

Het LHV 7 Kringen overlegteam heeft daarom een meldpunt ingericht om de eerste zes maanden in 2021 jullie signalen te ontvangen, bundelen en te delen met Zilveren Kruis om aan te geven waar reparatie nodig is. Dit meldpunt is vanaf 17 december 2020 beschikbaar en Zilveren Kruis is hiervan op de hoogte. Je kunt het vinden via: https://hetroergaatom.lhv.nl/hulpmiddelen-zilveren-kruis-groothandels-ipv-apotheek

Het kost circa 2 minuten om het online formulier in te vullen waarbij je zowel een klacht als een goed voorbeeld kan registeren. We verzamelen alle meldingen gedurende zes maanden. Vervolgens analyseren en publiceren we de uitkomst via onze Kring nieuwsbrieven en bespreken dit met Zilveren Kruis. Gedurende de eerste zes maanden van 2021 kun je de link zo vaak invullen als je nodig vindt.  We roepen je op om alle gevallen te melden. Met deze meldingen kunnen we, samen met andere partners, Zilveren Kruis hopelijk overtuigen om dit beleid alsnog aan te passen.