LHV ledenvergadering 8 maart a.s., voorgenomen inbreng afgevaardigden Twente

 
Op 8 maart aanstaande vindt de LHV-ledenvergadering plaats. Op de agenda staan enige interessante punten, waarover besluiten moeten worden genomen.

Zie de stukken op de LHV-website.

Aangezien we geen kringledenraad hebben hieraan voorafgaand (op 31 maart is er wel de gezamenlijke ledenvergadering Twente), leggen we jullie langs deze weg onze voorgenomen reacties op de relevante agendapunten voor. Indien jullie hierop aanvullingen of ander commentaar hebben, vernemen wij dat graag.

1. Wat betreft Toestemming en elektronische gegevens uitwisseling in de spoedketen (besluitvormend):
Het standpunt vd KNMG-juristen is het kringbestuur te kort door de bocht. Met vele collega’s hebben we de opt-in toestemming gevraagd voor de regionale bevraging via het LSP. We begrijpen heel goed dat vele patiënten dit allang niet meer zo helder voor ogen hebben. Maar we kennen ook allemaal de kleine groep zeer goed geïnformeerde patiënten die ons de oplossing vd KNMG-juristen niet gaan” vergeven”.
Er moet dus inderdaad een oplossing komen waarbij de huisarts niet:
A. Juridisch in problemen komt.
B. De patiënt moet vragen de opt-in toestemming landelijk te geven.
En tegelijkertijd dat de dienstdoende dokter niet de inzage in het ha-dossier gaat kwijtraken.

2. Wat betreft de CAO Huisartsenzorg (besluitvormend): wij vinden dat we hiermee kunnen instemmen, alles afwegend. We zien dat deze CAO een aanzienlijke kostenstijging met zich meebrengt, echter ook dat de huidige arbeidsmarkt een goede CAO vraagt in vergelijking met andere (zorg-)sectoren. Wetend dat alle zorgmedewerkers dit jaar een extra loonsverhoging is toegezegd. Via de tarieven zullen de kosten gecompenseerd moeten worden, zoals nu (per Q2) al in belangrijke mate gebeurt.

3. Wat betreft de rol van huisartsen bij vaccinaties (opiniërend/besluitvormend): voor de korte termijn zien we dat feitelijk de besluiten over herhaling boostervaccinaties al zijn genomen door de minister; Gelukkig wel met de door LHV bedongen ruimte voor huisartsen om zelf te bekijken in hoeverre ze een rol kunnen spelen in samenwerking met de GGD. Voor de langere termijn vinden we het goed, dat er eerst een uitgebreide consultatie van de achterban plaatsvindt over de rol van de huisarts bij alle vaccinaties, voordat daar verder uitspraken over worden gedaan in de volgende LHV-ledenvergadering. we komen er bij jullie op terug hoe dit in Twente wordt vormgegeven.

U kunt op deze voorgenomen reacties reageren door te mailen aan: info@huisartsenkringtwente.nl of via HAweb.

Het kringbestuur/ de LHV-ambassadeurs: Marieke Nijhof, Joris van Grafhorst, Marinka Hamstra