Menzis; inkoopbeleid 2023 en verder

 
Ondertussen is in de afgelopen periode door het Overlegteam Huisartsen-Menzis meerdere malen overlegd met Menzis over het inkoopbeleid voor de komende jaren.

Basis daarvoor is de intentieverklaring die in september 2021 is afgesloten tussen Menzis en de in het Menzis werkgebied actieve kringen, regionale huisartsenorganisaties en multidisciplinaire centra.

Zie Intentieverklaring Menzis definitief 2021.pdf - HAweb

Uiterlijk op 1 april 2022 moet Menzis dit beleid publiceren. Aan de uitwerking wordt door Menzis nog de laatste hand gelegd.
Uit het overleg hierover kwam naar voren dat geen heel grote wijzigingen zijn te verwachten op de ingezette koers en de lopende contractafspraken. Er zal wel meer ruimte komen voor regionale investeringen in samenwerking rondom ouderenzorg en met het sociale domein, digitalisering/ICT en meer tijd voor de patiënt, zoals eerder besproken met ons. De scholingseisen voor de POH-S en ouderenzorg modules zullen nog worden aangepast aan de landelijke afspraken hierover, de overgangsregeling zal per 2023 vervallen.

Ondertussen zal zo spoedig mogelijk worden gewerkt aan verbetering van de toegang tot zorg voor psychisch kwetsbare personen met meerdere aandoeningen en/of verzwarende omstandigheden (zoals LVB). Hiervoor is een regionale aanpak afgesproken, waardoor huisartsen patiënten die tussen wal en schip terecht komen makkelijker kunnen presenteren en zo nodig kunnen verwijzen naar de juiste behandelaar. Zie ook dit document op haweb: 24 1 22 Eindrapport PKP.pptx - HAweb

Zodra wij beschikken over het inkoopbeleid van Menzis zullen wij u nader berichten.