Wat is er gebeurd met uw inbreng voor de LHV-Ledenraad d.d. 16 april jl. ?

 
Belangrijk onderwerp op de LHV ledenraad was de discussie over het wel of niet via de huisartsenpraktijk organiseren van de vaccinatie tegen pneumokokken per 2020. Via HAweb en kringledenraad is in onze kring de mening van de leden hierover gepeild. Dit leverde een gemengd beeld op, waarbij een deel van de huisartsen wijst op de kerntakendiscussie en gebrek aan tijd, een ander deel het gemak voor de patiënt zwaarder telt en een deel de randvoorwaarden bepalend laat zijn.

Alle argumenten voor en tegen zijn aan de orde gekomen in de ledenraad. Het bestuur heeft aangegeven alles afwegende positief te adviseren, als alle randvoorwaarden goed kunnen worden ingevuld.

Besloten werd om nog geen definitief oordeel te geven en het bestuur te vragen met VWS verder in overleg te treden over de vraagpunten. Medio mei wordt van de ledenraad een definitief oordeel gevraagd.

Ander onderwerp waarover we meningen van de achterban hebben gepeild, is de CAO in relatie tot de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Over het algemeen waren er geen bezwaren tegen integratie van de CAO hidha en die van de huisartsen in dienstverband bij gezondheidscentra. Maar er is wel aandacht gevraagd voor de mogelijke financiële gevolgen hiervan voor praktijkhouders, en voor de hidha’s. Als voorwaarde is meegegeven dat deze beiden hier geen nadeel van mogen ondervinden. Zorgvuldigheid is bepleit. Dit is overgenomen door de LHV-Ledenraad.