AOF-Fonds

 
In dit dossier treft u informatie aan over het Achterstandswijken Ontwikkelings Fonds Twente. Onder andere informatie over de procedure en de regeling tolkenvergoeding.

In Twente bestaat sinds 1996 een fonds voor de ondersteuning van huisartsen in achterstandsgebieden: het Achterstandswijken Ontwikkelings Fonds Twente (AOF Twente). Dit fonds is onderdeel van het landelijk achterstandsgebiedenbeleid. Dat beleid heeft de ondersteuning van huisartsenzorg in achterstandsgebieden tot doel. Deze ondersteuning vindt enerzijds plaats via een compensatie van de extra kosten en uren van huisartsen in achterstandsgebieden via het inschrijftarief, anderzijds wordt een bedrag gestort in een regionaal fonds, van waaruit activiteiten kunnen worden gefinancierd die (op een blijvende wijze) bijdragen aan vermindering van de werkdruk, instandhouding en verbetering van de kwaliteit van de huisartsenzorg in de achterstandsgebieden. Op grond van landelijke criteria is door de NZa vastgesteld welke postcodes achterstandsgebied zijn.

De regionale fondsen worden gevuld door afdrachten van de zorgverzekeraars. De hoogte van die afdracht wordt bepaald door het aantal verzekerden in de achterstandsgebieden die in deze regio zijn aangemerkt. Volgens de destijds gemaakte afspraken tussen LHV en ZN beheren huisartsen en regionale zorgverzekeraar dit fonds paritair en zijn de plannen voor de besteding van het fonds gebaseerd op de knelpunten zoals die door de huisartsen in de betreffende regio worden ervaren.

Het beheer van het AOF Twente wordt uitgevoerd door het bestuur van de Huisartsenkring Twente, die zich laat adviseren door de paritaire beoordelingscommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de huisartsen uit de betreffende plaatsen (tot en met 2018 uit  Almelo en Enschede), en van de regionale zorgverzekeraar Menzis. De afgevaardigde van de regionale zorgverzekeraar is namens Menzis gemandateerd. De commissie stelt een begroting vast, op grond waarvan activiteiten worden gefinancierd, maakt zo nodig keuzes en zorgt voor beoordeling van de projectverantwoordingen.

De indeling van de achterstandswijken wordt in principe elke 4 jaar herzien op grond van de meest recente CBS-gegevens. Daardoor zijn de inkomsten van het fonds (dit zijn afdrachten door de zorgverzekeraars) in de loop der jaren wat veranderd. Het bestedingsplan wordt daar steeds weer op aangepast.
Op basis van het aantal verzekerde inwoners in achterstandspostcodes in het Nivel-rapport “Herijking stedelijke achterstandsgebieden” wordt berekend hoeveel geld er voor het fonds beschikbaar is. Dit aantal inwoners bepaald ook de onderlinge verdeling binnen het fonds.

De laatste landelijke herijking heeft in de zomer van 2018 plaatsgevonden. Daarbij is de systematiek veranderd, waardoor ook de postcodes die zijn aangemerkt als achterstandspostcode zijn gewijzigd: tot en met 2018 werd een 5-cijferige postcode gehanteerd (4 cijfers en 1 letter), vanaf 2019 zal met volledige postcodes (4 cijfers + 2 letters) worden gewerkt. Bovendien is het aantal inwoners, waarvoor de toeslag gaat gelden per 2019 drastisch uitgebreid naar 1,5 miljoen. Ook een aantal eerdere beperkingen is vervallen, waardoor nu ook kleinere plaatsen en wijken/postcodes met minder inwoners in aanmerking komen voor een bijdrage. Voor Twente betekent dit dat enerzijds het aantal postcodes en inwoners binnen Enschede en Almelo is uitgebreid, anderzijds dat er ook middelen worden toegekend voor postcodes in de gemeenten Borne, Oldenzaal, Hengelo, Dinkelland, Twenterand, wierden, Rijssen, Hellendoorn, Losser, Haaksbergen, Hof van Twente (Goor) en Tubbergen. De totaal beschikbare middelen stijgen ook. Een link naar de lijst met aangemerkte postcodes treft u onder dit bericht aan.

Om als huisartsenpraktijk, groep praktijken/huisartsen of organisatie gebruik te kunnen maken van middelen uit het fonds dient men tijdig een projectaanvraag in te dienen. Hiervoor is een procedure opgesteld; deze treft u aan onder dit bericht.
De paritaire beoordelingscommissie zal voor 2019 worden uitgebreid met een of meer vertegenwoordigers van de “nieuwe” gebieden.

Projectaanvragen voor het AOF Twente kunnen worden ingediend bij de LHV Huisartsenkring Twente, via m.vrielink@huisartsenkringtwente.nl (link stuurt een e-mail)
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Mariette Vrielink, 074-2568331.

Lijst met aangemerkte postcodes

Procedure projectaanvraag

Procedure aanvraag en goedkeuring besteding middelen uit AOF-fonds 2021

Regeling tolkenvergoeding Achterstandswijken Ontwikkelingsfonds