Procedure aanvraag en goedkeuring besteding middelen uit AOF-Fonds 2018

 
Hierbij treft u de procedure aan voor het aanvragen van middelen uit het AOF-Fonds.

1. De criteria
De criteria waar plannen aan dienen te voldoen zijn een of meer van de volgende:
• De activiteit leidt tot vermindering van de werklast van de huisarts
• De activiteit leidt tot vermindering van de werkbelasting tijdens de dienst
• De toegankelijkheid en beschikbaarheid van de huisartsenzorg wordt bevorderd
• De positie van de huisarts als poortwachter wordt verbeterd
• Het gepast gebruik van huisartsenzorg wordt gestimuleerd middels bijvoorbeeld: voorlichting, speciale spreekuren, samenwerking e.d.
• Er wordt specifiek (medisch) beleid ontwikkeld voor speciale doelgroepen
• Samenwerking met andere disciplines (specialisten, ziekenhuizen, maatschappelijk werk, geestelijke gezondheidszorg, fysiotherapie etc.) wordt bevorderd

In ieder geval gelden de volgende criteria:
• Het project moet een aantoonbare relatie hebben met problematiek in de achterstandspopulaties cq. -wijken
• Alleen tijdelijke projecten komen in aanmerking

2. De procedure
De regionale commissie, een faciliterende organisatie in de huisartsenzorg dan wel een huisarts of huisartsengroep in Twente, dient een plan in bij de LHV Huisartsenkring Twente, dat voldoet aan de gestelde criteria. In dit plan wordt de voorgenomen activiteit beschreven en wordt duidelijk aangegeven op welke wijze wordt bijgedragen aan verbetering van problematiek die een relatie heeft met achterstandspopulaties. Tevens wordt een bedrag genoemd dat als bijdrage wordt gevraagd uit het AOF-fonds en is een volledige begroting van de kosten van de voorgenomen activiteiten bijgevoegd*. Ook wordt aangegeven binnen welk tijdsbestek de doelstellingen moeten worden verwezenlijkt.
Genoemd plan wordt voorgelegd aan de beheerder van het fonds; de LHV Huisartsenkring Twente. Projectplannen kunnen vanuit geheel Twente worden ingediend, echter praktijken met een grote achterstandspopulatie in de geïdentificeerde achterstandsgebieden in Enschede en Almelo kunnen met voorrang aanspraak maken op financiële middelen uit het AOF-fonds.
Projectplannen kunnen gedurende het gehele jaar worden ingediend, maar bij voorkeur voor 1 november indien het plan in de maand januari daarop van start gaat, en hebben een einddatum van 31 december. Voor plannen die het kalenderjaar overstijgen dient de begroting te worden opgesplitst. Voor plannen die gedurende het jaar aan de beoordelingscommissie worden voorgelegd en vergoeding van de tolkentelefoon geldt dat goedkeuring mede afhankelijk is van de op dat moment nog beschikbare financiële middelen in het fonds.

Door de beoordelingscommissie, bestaande uit afgevaardigden van de regio’s Enschede en Almelo en Menzis, worden de ingediende plannen beoordeeld. De afgevaardigde van Menzis is namens Menzis gemandateerd. De afgevaardigden van de regio’s Enschede en Almelo brengen een advies uit aan het  bestuur van de LHV Huisartsenkring Twente, waarna het bestuur plannen vaststelt en goedkeurt.
De beoordelingscommissie wordt ingesteld en ondersteund door de LHV Huisartsenkring Twente.

*: Voor vergoeding voor het gebruik van de tolkentelefoon geldt een afwijkende procedure. Deze wordt separaat bekend gemaakt.

3. De afwikkeling
Na goedkeuring van het plan kan tot uitvoering worden overgegaan. Een voorschot op het goedgekeurde bedrag kan op verzoek worden uitgekeerd aan de begunstigde. Vóór 1 september dient een halfjaarlijkse evaluatie (zowel financieel als inhoudelijk) te worden ingediend. Na afloop van de beschreven activiteiten volgt binnen twee maanden een verslag van de resultaten en volgt een definitieve financiële afrekening. Voor projecten boven € 22.000 geldt dat er een onafhankelijke accountantsverklaring vereist is. Niet uitgeputte voorgeschoten middelen worden op eerste verzoek door de ontvanger teruggestort in het AOF-fonds.